PAT 1006 换个格式输出 C语言

时间:2014-04-28 18:40:45   收藏:0   阅读:1756

让我们用字母B来表示“百”、字母S表示“十”,用“12...n”来表示个位数字n(<10),换个格式来输出任一个不超过3位的正整数。例如234应该被输出为BBSSS1234,因为它有2个“百”、3个“十”、以及个位的4。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,给出正整数n(<1000)。

输出格式:每个测试用例的输出占一行,用规定的格式输出n。

输入样例1:

234

输出样例1:

BBSSS1234

输入样例2:

23

输出样例2:

SS123


bubuko.com,布布扣
 1 #include<stdio.h>
 2 #include<string.h>
 3 #define MAXN 9
 4 int c1[MAXN];
 5 char c2[MAXN];
 6 char c3[MAXN];
 7 int main()
 8 {
 9   int i,j,tmp,j1,j2;
10   char shi,bai;
11   scanf("%d",&i);
12 
13   j = i % 10;
14   tmp = 0;
15   shi = S;
16   bai = B;
17   
18   memset(c1,0,sizeof(c1));
19   memset(c2,0,sizeof(c2));
20   memset(c3,0,sizeof(c3));
21 
22   //个位数
23   for(;tmp< j; tmp++){
24     c1[tmp] = tmp+1;
25   }
26   //十位数
27   if((j1 = i /10) > 0){
28     j1 = j1 % 10;
29     for(tmp = 0;tmp < j1; tmp++){
30       c2[tmp] =S;
31     }
32   }
33   //百位数
34   if((j2 = i / 100) > 0){
35     for(tmp = 0;tmp < j2; tmp++){
36       c3[tmp] = B;
37     }
38   }
39   
40   //输出
41   if(j2 > 0){
42     for(tmp = 0; tmp < j2; tmp++){
43       printf("%c",c3[tmp]);
44     }
45   }
46   if(j1 > 0){
47     for(tmp = 0; tmp < j1; tmp++){
48       printf("%c",c2[tmp]);
49     }
50   }
51   for(tmp = 0; tmp < 9; tmp++){
52       if(c1[tmp] == 0) break;
53       printf("%i",c1[tmp]);
54     } 
55 
56   return 0;
57 }
bubuko.com,布布扣

 

PAT 1006 换个格式输出 C语言,布布扣,bubuko.com

评论(0
© 2014 mamicode.com 版权所有 京ICP备13008772号-2  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!